سرکار خانم مهندس تقدیس

نماینده محترم هشتیکو در استان فارس

shiraz
CONTACT

دانشجوی دکترای مهندسی برق و مخابرات هستم.

عاطفه تقدیس