بوجود آمدن ترک‌ میکروسمنت و چگونگی جلوگیری از آن

ترک میکروسمنت

به وجود آمدن ترک‌میکروسمنت و چگونگی جلوگیری از آن را در این مقاله بررسی کنید. دلایل ترک خوردن دیوار، کف، نما و هر سطح دیگری که میکروسمنت روی آن اجرا میشود از نظر فنی و با جزئیات توضیح داده خواهد شد.