قیمت میکروترازو

قیمت میکروترازو

قیمت میکروترازو هم بصورت متری و هم بصورت فروش پودر وجود دارد. پودر میکرواکسپوز و میکروترازو 1 کیلوگرم ۶۹,۳۰۰ تومان، میکرواکسپوز و میکروترازو(بتن اکسپوز های جدید) 1 مترمربع ۹۵۰,۰۰۰ تومان، نصب میکرواکسپوز و میکروترازو ۱ متر مربع با متریال ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان، میکرواکسپوز درجا (فقط مخصوص کف) ۱ متر مربع با متریال ۲,۷۹۰,۰۰۰
تومان …